Opstaldningskontrakten kan ses nedenuder:

 

Parterne:

Mellem:

                             Opstaldningssted:          EOR

                                                                                       Sjelborg Kirkevej 30

                                                                                       6710 Esbjerg V

                             Opstalder:

                                                          Navn:                 _____________________________________________

                                                          Adresse:           _____________________________________________

                                                          Postnr. og by: _____________________________________________

                                                          Fødselsdag:     _____________________________________________

                                                          Telefon:            _____________________________________________

                                                          Mailadresse:   _____________________________________________

Jeg bekræfter hesten er udtaget af konsum: _____________________________________________

                             Hesten/ponyen:               _____________________________________________

Ikrafttræden:

Denne aftale om opstaldning af ovennævnte hest/pony træder i kraft den: ____________________,          og den løber indtil aftalen opsiges af en partnerne. Nærværende aftale afleveres til den daglige leder i underskrevet stand.

Hestens/ponyens status:

Ved hestens/ponyens ankomst skal opstalder overfor EOR´s daglige leder have forvist dokumentation for gyldig vaccination.

Opstalder oplyser, at hesten - opstalder bekendt - er fuldstændig sund og rask samt udviser normal adfærd. Såfremt hesten udviser speciel adfærd som eksempelvist vævning eller krybbebidning, oplyses dette her:

____________________________________________________________________________________________________________________________

EOR´s forpligtelser sig til:

EOR er ikke forpligtet til:

Opstalder/ejer forpligter sig til:

Opsigelse:

Nærværende opstaldningskontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en frist på en måneds varsel til en måneds udgang fra begges parters sider. Opsigelsen fra opstalder skal være skriftlig, og skal afleveres eller sendes til den daglige leder samt sendes på mail til eor@eor.dk. Opsigelser fra EOR´s side skal ligeledes være skriftlige. I tilfælde af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er indtrådt.

Det gøres udtrykkelig opmærksom på, at tyveri vil medføre bortvisning.

 

Depositum

På den første regning for opstaldning, vil der blive pålagt 3000 kr. i depositum, som vil blive tilbage betalt ved fraflytning.

 

Andet

Hvis man ønsker en boks på EOR skal man kontakte den daglige leder .EOR prioriterer egne medlemmer først.

EOR gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at EOR har tilbageholdelsesret i hesten /ponyen, hvis opstalder ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser i henhold til denne kontrakt, herunder at betale boksleje i overensstemmelse med ovennævnte betingelser.

Undertegnede heste-/ponyejer erklærer med sin underskrift at være indforstået med og villig til at overholde alle vilkår i kontrakten og de dertilhørende tillæg.

Denne aftale annullerer alle evt. tidligere indgåede aftaler.

 

__________________________________                                ___________________________________

Dato  og ejers underskrift                                                                 Dato og EOR daglig leder underskrift

 

Hvis ejeren er under 18 år oplyses:

Værges navn :                                                           ________________________________________________

Værges fødselsdag:                                               ________________________________________________

Værgens underskrift:                                            ________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 til EOR´s staldkontrakt – Passkab:

Der er et dueslag i sadelrummet til hestepas med 30 aflåste rum. Boks 1 og 2 deler, boks 3 og 4 deler og så videre. Denne fordeling kan IKKE fraviges.

De nye regler for hestepas siger passet skal ledsage hesten. Det vil sige passet skal ligge i dueslaget på EOR, når hesten er i stalden.

Hvis du af forskellige årsager ikke ønsker at opbevare passet i dueslaget på EOR, er du med din underskrift på nærværende dokument indforstået med, at du som heste ejer selv er ansvarlig for den umiddelbare fremskaffelse af passet, som lovgivningen kræver. Evt. bøder tilfalder hestens/ ponyens ejer, hvis passet opbevares i dueslaget.

Ved evt. bortkomst af nøgler, er opstalder selv ansvarlig for at få lavet en ny nøgle samt omkostningerne hertil. Ved fraflytning afleveres nøglen sammen med nøglen til skabet til den daglige leder. Først ved aflevering af begge nøgler refunderes depositummet. Såfremt nøglen til dueslaget er bortkommet, vil der blive modregnet 300,00 kr i dit depositum.

 

Jeg er indforstået med de nye regler, og jeg har modtaget nøgle til pasboks nummer: _________________

 

________________________________________

Ejers underskrift

 

 

 

Bilag 2 til EOR´s staldkontrakt –privatejede elevheste og –ponyer.

Ud over de i ovenstående kontrakt gældende betingelser, gælder følgende for privatejede elevheste/ponyer:

 

___________________________________                             ________________________________

Dato  og ejers underskrift                                                                 Dato og EOR daglig leder underskrift

Hvis ejeren er under 18 år oplyses:

Værges Navn:                                                           ____________________________________________

Værges fødselsdato:                                             ____________________________________________

Værges underskrift:                                               ____________________________________________